ArboChat

ArboChat PLUS Podcast #35 - Rozhovor s panem Ing. Bohumilem Rešem

August 24, 2022 Bohumil Reš, Eliška Diblíčková Season 2021 Episode 32
ArboChat
ArboChat PLUS Podcast #35 - Rozhovor s panem Ing. Bohumilem Rešem
Show Notes

Tentokrát se jedná o druhý díl ArboChatu PLUS a rozhovor s dlouholetým pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky panem Ing. Bohumilem Rešem.
Pro představení krátký životopis pana Reše:
Ing. Bohumil Reš se narodil v červenci 1942 v Pteníně. Vyrůstal v hájovně, tedy mezi stromy, které se mu staly osudem. Po absolvování základní školní docházky vystudoval v letech 1956–1959 Jedenáctiletou střední školu v Přešticích. Stromy ho provázely i do Prahy, kde v letech 1959–1964 stuoval na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze.
Po ukončení studia pracoval v Lesním závodě v Nejdku u Karlových Varů, nejprve jako lesník na polesí Nová Role, poté jako technik na polesí Lužec a jako pěstební inspektor v Lesním závodě v Nejdku, kde pomáhal při zavádění prvního počítačového zpracování prací a dalších agend. V lesnickém úseku podniku hl. m. Prahy Sady, lesy a zahradnictví pracoval od roku 1966 a mohl zde rozvíjet svůj koníček – dendrologii. V letech 1968–1978 pracoval pod vedením Dr. Jaromíra Strejčka v pražském Středisku státní památkové péče a ochrany přírody v oddělení ochrany přírody, v letech 1978–1988 na Ústředí státní památkové péče a ochrany přírody, kde působil jako náměstek ústředního ředitele. Po zrušení Ústředí pracoval ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, po osamostatnění ochrany přírody v roce 1991 v Českém ústavu ochrany přírody, po reorganizaci v AOPK ČR, nejdříve v oddělení dokumentace a od roku 1995 v oboru péče o památné stromy, kde působil do roku 2016. Bohumil Reš zasvětil velkou část svého života hodnocení, dokumentaci a péči o významné a památné stromy. Je autorem řady odborných prací i popularizačních sdělení věnovaných dřevinám. Vytvořil metodiku pro vyhlašování a dokumentaci památných stromů, podílí se na vývoji metodik pro péči, hodnocení a oceňování dřevin. Dlouhodobě spolupracuje s VÚKOZ, v.v.i., v Průhonicích, mj. na projektu záchrany genofondu památných stromů. Je autorem i v mezinárodním měřítku unikátní odborné databáze památných stromů ČR, kterou také vytrvale a pečlivě po mnoho let naplňuje. Databáze je dnes vyhledávanou součástí Informačního systému ochrany přírody, zřizovaného a provozovaného AOPK ČR. Celkem měl možnost poznat skoro dva tisíce památných stromů takříkajíc na živo.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Mgr. Eliška Diblíčková,
Ing. Bohumil Reš,
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.